We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

MYeBOX: Analitzador portàtil de xarxes i qualitat de suministre

MYeBOX®. Més que un portàtil

MYeBOX® és un innovador analitzador portàtil de xarxes i qualitat de suministre, ideal per la realització d'auditories energètiques. L'equip disposa de comunicacions WIFI i/o 3G, permetent la seva configuració i monitorització remota mitjançant Smartphone o Tablet, sense haver d'estar present en la instal·lació.

Senzillesa

La forma més fàcil de fer auditories energètiques des d'una tablet, el teu smartphone o el teu ordenador habitual. Sense necessitat de conèixer el complexe funcionament, que sobint, presenta un analitzador portàtil. Amb una App dissenyada per facilitar-te la feina, trobaràs moltes raons per fer estudis energètics.

Control total

Amb MYeBOX®, revisar qualsevol aspecte de la instalació és qüestió de segons. A més, el dispositiu envia alarmes per email, associades a qualsevol paràmetre critic per l'estalvi energètic o el bon funcionament de la instal·lació (energia reactiva, potència de maxímetre, excés de current, error de tensió, ...)

Connexió

En l'era de la informació, rebem gran quantitat d'informació en temps real. Mitjançant comunicacions Wi-Fi i 3G, MYeBOX® permet configurar totalment l'analitzador i visualitzar totes les dades de manera remota, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Estalvi

Un equip pensat per estalviar: Temps, Diners i Energia. Agilitza el temps d'instal·lació i l'anàlisi de mesures. Pots tancar una medició a distancia, enviarla a MYeBOX® Cloud i realitzar l'informe corresponent sense necessitat de desplaçarte per desinstal·lar l'equip.

MYeBOX® disposa de memòria interna i incorpora un innovador sistema remot d'emmagatzematge de dades, permetent a qualsevol usuari l'accés a aquestes des d'un servidor gratuït al núvol "MYeBOX® Cloud".

Emmagatzematge de dades amb MYeBOX®

Per la realització d'estudis més complexos, l'equip permet sel·leccionar el periode de registre de cada variable de forma independent, oferint una gran versatilitat en la mesura.

Gràcies a la conectivitat i versatilitat de l'analitzador MYeBOX® la realizació d'auditories energètiques és una tasca fàcil.

Característiques de l'equip
 • Comunicació Wi-Fi / 3G (segons model)
 • APP de gestió i control GRATUÏTA (Android i iOS)
 • Mesura de principals paràmetres eléctrics i qualitat de suministrament
 • 4 ó 5 entrades de mesura de tensió i current (segons model)
 • Events de qualitat en tensió segons EN 50160
 • Registre de transitoris/ forma d'ona
 • Clase A segons IEC 61000-4-30
 • 2 entrades i 2 sortides de transistor (segons model)
 • Enviament d'alarmes per correu electrònic
 • Anàlisi de registres mitjançant programari GRATUÏT PowerVision Plus

Review

Tutorial

Per més informació, no dubti en accedir al nostre Portal MYeBOX®, on trobarà tots els detalls del producte, vídeos explicatius i d'instal·lació:

www.myebox.es

Portal MYeBOX®

 

Més informació: MYeBOX®. Analitzador portàtil de xarxes elèctriques

Harmònics: Problemàtica actual i la seva solució

 

La solució més versàtil als problemes de qualitat de xarxa

Introducció

Les càrregues domèstiques i industrials contenen cada vegada més circuits electrònics que s'alimenten de corrent que és sinusoïdal pura. Així per exemple, els motors empren cada cop més la regulació de freqüència, que requereix un pas de corrent altern (CA) a corrent continu (CC) i després de CC a CA. Com que el subministrament habitual és en CA, això implica un ús cada cop més intensiu de convertidors electrònics (rectificadors, onduladors, etc.) per realitzar aquestes transformacions CC-CA i CA-CC. El mateix succeeix amb càrregues tan habituals com ordinadors, enllumenat LED i de descàrrega, ascensors, etc.

Des del punt de vista de la xarxa elèctrica, això es tradueix en que aquesta ha d'alimentar un gran nombre de càrregues que rectifiquen el corrent i per tant, la forma d'ona del corrent que consumeixen resulta alterada, de forma que ja no és una ona sinusoïdal, sinó una superposició d'ones sinusoïdals amb freqüències múltiples de la freqüència de xarxa (harmònics). Les figures 1 i 2 mostren el consum típic d'una xarxa amb rectificadors monofàsics i una altra amb rectificadors trifàsics. Aquest tipus de corrents són les més abundants en instal·lacions com oficines, centres comercials, hospitals... i estan formades per una component de 50 o 60 Hz (freqüència fonamental de la xarxa) i una sèrie de components de freqüències múltiples en diferents percentatges. Aquests percentatges poden mesurar-se mitjançant un analitzador d'harmònics, així com la taxa de distorsió total, THD, que dóna la relació entre el valor eficaç de l'arrissat i l'eficaç de la component fonamental.

Fig. 1 - Formas de onda típicas de redes distorsionadas

La conseqüència dels consums no sinusoïdals és que la tensió pateix també una certa distorsió, degut a les caigudes de tensió en les impedàncies de línies i transformadors. En els registres pot observar-se una lleu distorsió de la tensió en la xarxa monofàsica (THD baix) i una distorsió més forta en l'exemple trifàsic. En ambdós casos el corrent té formes molt diferents de la sinusoïdal amb valors de THD més alts.

Per regular i limitar els nivells de distorsió de tensió en els punts d'enllaç dels abonats a la xarxa pública, existeixen una sèrie de normes internacionals que estableixen límits d'emissió d'harmònics per als equips i sistemes que hagin de connectar-se a la xarxa. Com es detalla en la següent taula, les normatives més importants són les relatives als nivells de compatibilitat.

AFQevo

Tabla 1 - Normas internacionales sobre límites de emisión de armónicos

 

Alguns conceptes clau sobre harmònics

Podem comprendre millor els problemes d'harmònics basant-nos en alguns conceptes bàsics, que han estat publicats en nombrosos articles i llibres i que resumim a continuació en forma resumida:

 • L'origen dels problemes d'harmònics són els receptors que consumeixen corrents distorsionats (receptors anomenats "no linials").
 • La propagació del problema a altres usuaris connectats a la mateixa xarxa depèn de la impedància d'aquesta xarxa i això depèn de la companyia distribuïdora. Aquesta impedància no sol donar-se directament, però pot calcular-se a partir de la potència de curtcircuit disponible (a més potència de curtcircuit menys impedància).
 • El propi usuari té una part de la xarxa de distribució fins arribar a la càrrega final. Així doncs el problema que pugui tenir a l'entrada de la seva instal·lació pot ser atribuit a falta de potència de curtcircuit, però en molts casos el problema que pugui tenir en punts allunyats de la connexió de servei, sol ser a causa de les impedàncies de la seva pròpia instal·lació.
 • Endinsant-nos en el tema de la distorsió en punts allunyats de la connexió de servei, cal tenir en compte que la impedància de les línies té una component inductiva molt important. Per tant no es tracta molts cops de distribuir amb cables de secció molt gran, sinó de limitar la inductància per metre dels cables, i això s'aconsegueix trenant i recargolant els cables de distribució (pràctica molts cops rebutjada pels instal·ladors per la falta d'estètica que representa).
 • El problema de distorsió de la tensió en el punt PCC pot agreujar-se degut a ressonàncies entre els condensadors de compensació del factor de potència i la inductància de la xarxa de distribució (transformadors i línies).
 • Les mesures correctores (filtres) han d'instal·lar-se el més aprop possible de les càrregues generadores dels harmònics.

En resum, la solució del problema d'harmònics és una solució a dues bandes: Per una banda l'usuari ha de limitar la quantitat de corrents harmònics que generen els seus receptors i ha de procurar distribuir dins de la seva planta amb baixa impedància per metre de línia. Per altra banda la companyia distribuïdora ha de garantir un mínim de potència de curtcircuit i ha de vetllar per a que els usuaris no superin certs límits de distorsió, per no perjudicar els seus veins que comparteixen amb ells la xarxa.

Quan els nivells d'harmònics generats per alguns receptors no són admissibles per al sistema de distribució que els alimenta, s'han d'aplicar filtres de correcció. En aquest article ens centrarem i desenvoluparem el tema del filtratge.

 

Límits de compatibilitat per a harmònics

La presència d'harmònics en la xarxa té vàries conseqüències. Les més importatns són les següents:

 • Deteriorament de la qualitat de l'ona de tensió, afectant a alguns receptors sensibles.
 • Sobrecàrrega i possible ressonància paral·lel entre la inductància de línia i els condensadors de compensació de factor de potència (FP)
 • Empitjorament de factor de potència. La capacitat de la xarxa per subministrar potència se'n veu disminuïda, obligant al seu sobredimensionament. 
 • Sobrecàrrega de cables i sobre tot de transformadors (augment molt significatiu de les pèrdues en el ferro)
 • Problemes de disparament intempestiu de proteccions.

Per evitar aquests fenòmens, les normes estableixen un mínim de qualitat de subministrament, que es fixa limitant els nivells màxims de distorsió en l'ona de tensió subministrada en el punt d'acoblament a la xarxa pública (PCC). Aquests límits s'anomenen límits de compatibilitat. La taula 2 ofereix un resum d'aquests límits, respecte dels harmònics en xarxes industrials de BT. Les diferents classes esmentades en aquesta taula corresponen a:

 • Classe 1: Entorn industrial previst per a alimentació d'equips electrònics sensibles
 • Classe 2: Entorn industrial normal. Límits habituales per a xarxes públiques
 • Classe 3: Entorn industrial degradat (generalment per la presència de convertidors). No apte per a alimentació d'equips sensibles.
AFQevo. Filtro Activo Multifunción
Tabla 2 - Límites de compatibilidad: Armónicos de tensión (Un%) en redes industriales de BT (IEC-61000-2-4)

 

 

Els harmònics de tensió es deuen a la caiguda de tensió que prodeixen els harmònics de corrent sobre les impedàncies de la xarxa de distribució. Aquest fet s'il·lustra en la fig. 2. Així doncs, aconseguir aquests límits depèn de dos factors:

 1. Nivell d'emissió dels receptors: A major emissió, major distorsió deguda a la caiguda de tensió produïda pels corrents harmònics en la xarxa.
 2. Impedància de la xarxa: A major impedància, major caiguda de tensió per al mateix valor d'emissió en els receptors.

 

Tabla 3 - Límites de emisión para Sequipo< 33x Scc (EN-IEC-61000-3-4)

La taula 3 dóna els valors límit d'emissió en xarxes de baixa tensió, fixats per la norma EN-IEC-61000-3-4 per a connexions de servei en les quals la potència instal·lada en elements pertorbadors no superi el valor (33 x Scc), on Scc és la potència de curtcircuit que correspongui a aquesta connexió de servei (Part proporcional de la potència de curtcircuit total que correspongui a la potència contractada).

 

Fig.2 - Esquema unifilar mostrando el deterioro de la onda de tensión debido a cargas no lineales

 

En quines instal·lacions es necessiten els filtres actius?

Alguns dels problemes de pertorbacions que hem indicat anteriorment poden ser mitigats i corregits amb filtres. Els filtres actius són la solució ideal per a instal·lacions amb gran quantitat de càrregues monofàsiques i trifàsiques, que siguin generadores d'harmònics i amb diferents règims de consum.

Els filtres actius són equips basats en convertidors amb modulació d'ample de pols PWM. Poden distingir-se dos tipus: Filtres sèrie i filtres paral·lel. Habitualment per complir amb les normes IEC-61000-3.4 i IEEE-519 s'empleen filtres paral·lel, el principi de funcionament del qual consisteix en la injecció a la xarxa, en contrafase, dels harmònics consumit per la càrrega, mitjançant un ondulador. La fig. 3 il·lustra aquest principi de funcionament mostrant els corrents de càrrega, de filtre i de xarxa. Es veu que de la suma de ICARGA + IFILTRO s'obté un corrent IRED que és sinusoïdal.

Aeropuertos e infraestructuras - Industrias automovilísticas - Grandes superfícies y centros comerciales - Industrias papeleras

Fig. 3 - Principio de funcionamiento de un filtro activo paralelo.

 

La solució

Els equips de filtratge han anat incorporant funcions complementàries per adaptar-se a les modificacions en les instal·lacions, ja siguin ampliacions o canvis de les màquines que poden precisar més filtratge de determinats harmònics o un equilibrat entre fases. Sol ser també útil disposar d'una compensació d'energia reactiva en aquests equips.

"Fàcil interacció 
amb pantalla tàctil"

 

CIRCUTOR disposa del nou filtre actiu AFQevo. El seu nou disseny permet oferir avantatges com:

 • Capacitat unitària de filtratge per a corrents de 30 A per fase i de 90 A de neutre.
 • Si es requereixen majors capacitats de filtratge, el sistema pot ser ampliat amb fins a 100 filtres actius AFQevo connectats en paral·lel.
 • Reduit embolcall metàlic per al muntatge en mural. Facilitat en la instal·lació per dimensions.
 • Comunicacions per a una millor gestió energètica de la instal·lació.
 • Connexionat en el costat de xarxa o de la càrrega per a una major flexibilitat d'instal·lació.
 • Ajustament de prioritat per filtrar harmònics, compensar reactiva i equilibrar fases.
 • Reducció dels corrents harmònics fins l'ordre 50 (2500 Hz).
 • Filtratge selectiu de determinats harmònics. Compensació de potència reactiva (inductiva/capacitiva).
 • Equilibrat dels corrents de fase. El model 4 W, ajuda a la reducció del consum en el neutre.

La importància d'una bona instal·lació

Per aconseguir els millors resultats, convé disposar d'uns filtres com els AFQevo que s'instal·len i gestionen de forma senzilla. Les funcions que més faciliten la posada en marxa són:

 • Posada en marxa en 3 passos: connectar, configurar, arrancar.
 • Display tàctil per a una ràpida gestió
 • Alarmes com error de configuració, polaritat, temperatures, ressonància, tensions, sobrecàrrega,  contactors, bus de contínua, etc.
 

"Ajuden a una millor gestió energètica"

AFQevo. CONECTAR - CONFIGURAR - ARRANCAR

Polivalents: Diverses configuracions i prioritats 

Els filtres actius AFQ són molt versàtils, ja que permeten diverses configuracions i modes de funcionament. Tot per poder usar-los en instal·lacions de diferent tipus i en les més diverses situacions.

Polivalentes: Diversas configuraciones y prioridades

Aplicación tipo con Filtros Activos Multifunción AFQevo en cabecera y junto a la carga.

 

Conclusions

La presència d'harmònics en les xarxes de distribució és cada cop més gran, causant una sèrie de problemes de deteriorament de la qualitat de l'ona de tensió, fent necessari un sobredimensionament de les instal·lacions i ocasionant pèrdues addicionals significatives. Al marge de que existeixen normes que limiten el consum d'aquests harmònics, resulta convenient el seu filtratge, ja que permet optimitzar les seccions de cable, les potències dels transformadors de distribució i reduir les pèrdues en les instal·lacions i evitar pèrdues de producció.

La solució del problema passa per un disseny global i racional de filtres d'harmònics. com els filtres actius, la qual cosa permet solucionar el problema amb uns costos raonables i fàcilment amortitzables per l'estalvi en pèrdues, millora de la vida d'alguns component de les instal·lacions i optimització de la infraestructura de distribució (cables, canalitzacions, transformadors, etc).

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pl  pt  

 

Contacteu amb nosaltres:
T. 93 745 29 00
 

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

Sorteig de 10 Wibeee en el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica 2017

Amb motiu del Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, CIRCUTOR realitza un sorteig de 10 equips Wibeee mitjançant Twitter i Facebook.

El 5 de març es celebra el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, l'origen del qual l'hem de buscar en una conferència internacional de va tenir lloc a Austràlia l'any 1998, en la qual s'alertava de l'excessiu consum energètic en el món. Des de llavors es celebra cada any per conscienciar la població de que l'Eficiència Energètica és la solució a aquest problema d'abast mundial.

A CIRCUTOR sempre hem donat especial importància a la innovació i el desenvolupament de la tecnologia, per donar, cada dia, un ús més eficient als recursos dels quals disposem. Les noves tecnologies sense fils ens faciliten l'accés a una gran quantitat d'informació, a l'instant i des de qualsevol punt. La qual cosa ens ajuda a aconseguir el següent nivell.

La nostra aportació al Dia Mundial de l'Eficiència Energètica és el sorteig de 10 equips Wibeee mitjançant Twitter i Facebook. Wibeee és un analitzador de consum amb connexió sense fils via wi-fi, que mostra les dades instantànies i històrics del consum elèctric mitjançant qualsevol dispositiu smartphone, tablet o PC, amb l'ajut de la seva app o del servidor web integrat.

 

baner twitterbaner facebook

A continuació detallem les bases del sorteig:

Title goes here
1. Empresa organitzadora

L'empresa CIRCUTOR S.A. (en endavant, "CIRCUTOR") realitzará 1 sorteig que es desenvoluparà segons l'establert en les presents bases.

2. Període de la promoció

El període promocional de la campanya tindrà lloc des del 27 de febrer de 2017 fins el 5 de març de 2017.

CIRCUTOR es reserva el dret a modificar i/o cancelar el sorteig quan succeeixin causes alienes a la voluntad de la companyia organitzadora que impedeixin el correcte desenvolupament del mateix. En tal cas, aquest fet serà publicat pels mateixos medis en els quals hagi estat la celebració del sorteig.

3. Dret de participació
 • Podran participar persones majors de 18 anys.
 • No podran participar en aquest sorteig els empleats de CIRCUTOR o empreses del GRUP CIRCUTOR, ni els seus familiars.
 • La participació en el present sorteig tindrà caràcter gratuït i no suposarà cap cost per als participants.
4. Mecànica de participació

Els canals de participació seran les xarxes socials TWITTER i FACEBOOK.

 • Participació a TWITTER:

Els participants hauran de crear o retuitejar un tuit que contingui els següents elements: "@circutor" i "#DíaEficienciaEnergética". Cada tuit que contingui els elements esmentats, comptarà com una participació.
Es sortejaran 5 equips Wibeee mitjançant la xarxa social TWITTER.

 • Participació a FACEBOOK:

Els participants hauran de fer "M'agrada" en la publicació o publicacions específiques del sorteig per participar.
Es sortejaran 5 equips Wibeee mitjançant la xarxa social FACEBOOK.

CIRCUTOR es reserva el dret d'excloure del sorteig qualsevol participació que:

 • Consideri il·legal, irrespetuós, amenaçant, infundat, calumniós, inapropiat, ètica o socialment discriminatori o laboralment reprobable o que, d'alguna forma, pugui ocasionar danys i perjudicis materials o morals a CIRCUTOR, els seus empleats, col·laboradors o tercers.
 • Incorpori dades de tercers sense la seva autorització.
 • Contingui qualsevol tipus de recomanació relativa a material publicitari o de propaganda, personal o en benefici de tercers, siguin persones físiques o jurídiques.
 • No estigui relacionada amb la finalitat del sorteig.
 • Igualment, CIRCUTOR es reserva el dret a declarar desert el sorteig, quedant lliure de tota responsabilitat al respecte.
5. Comunicació dels guanyadors

Els 10 guanyadors es comunicaran el dia 6 de març de 2017 mitjançant la web de CIRCUTOR i/o mitjançant la pròpia xarxa social utilitzada per l'usuari per participar. CIRCUTOR es posarà en contacte amb els guanyadors del premi a través de les dades facilitades pel mateix.

6. Premis

Els 10 guanyadors seran premiats amb un Wibeee-M-R monofàsic (codi M57011), un per a cadascun.

El dret a reclamar l'entrega del premi caduca el 30 de juny de 2017 des de que CIRCUTOR sol·liciti del guanyador la totalitat de les seves dades personals necessàries per procedir a l'entrega de l'esmentat premi.

El premi, en cap cas podrà ser canviat, alterat, compensat per un altre o cedit a un tercer, a menys que existeixi un acord per escrit entre CIRCUTOR i la persona premiada.

7. Protecció de dades

Mitjançant l'acceptació d'aquestes bases, tots els participants consenteixen expressament que les seves dades siguin emmagatzemades i tractades amb la finalitat de poder-los remetre, inclús per medis electrònics, informació sobre les activitats, novetats comercials, promocions, publicacions i/o qualsevol altre informació de CIRCUTOR que pugui resultar del seu interès.

CIRCUTOR garanteix el tractament confidencial i amb complet respecte al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de les dades personals que li siguin proporcionades pels participants, les quals seran incorporades a un arxiu del qual CIRCUTOR serà titular i responsable. Les dades seran tractades amb la doble finalitat promocional, en els termes abans esmentats, i de gestió del premi.

Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancelació o oposició, caldrà remetre un escrit a CIRCUTOR identificat amb la referència "Protecció de Dades", el qual es concreti la sol·licitud corresponent i acompanyat d'una fotocòpia del seu document identificatiu oficial a la següent adreça: Vial Sant Jordi, s/n, Codi Postal 08232 de Viladecavalls (Barcelona) o al correu electrònic comunicacion@circutor.com. L'usuari podrà exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancelació de les seves dades segons el que estableixen els articles 15 i 16 de la LOPD dirigint la seva sol·licitud pel mateix mitjà.

8. Exoneració de responsabilitats

CIRCUTOR queda exonerada de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de la xarxa Internet, o incorrecta transmissió de continguts, que impedeixi el desenvolupament de la promoció per causes alienes a l'empresa i per actes externs.

CIRCUTOR no es responsabilitza del retard, deteriorament o pèrdua de l'entrega del premi per qualsevol causa no imputable directament a l'empresa.

9. Acceptació de les bases

Totes les persones que participin en aquesta promoció ho fan acceptant i entenent aquests termes i condicions i comprometent-se a complir amb la normativa vigent a Espanya que pugui resultar d'aplicació a aquest respecte, de manera que pel simple fet de prendre'n part estan prestant el seu consentiment a sotmetre's a uns i altre de forma total i irrevocable.

10. Jurisdicció i llei aplicable

Per al coneixement de qualsevol tipus de litigi que pugués plantejar-se en quan a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant CIRCUTOR com els participants en aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Terrassa amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

CIRCUTOR, SA

 

Més informació: Wibeee. Analitzador de consums  

 

Tot sobre auditories energètiques. Real Decret 56/2016

 

Compliment dels objectius climàtics i d'energia

Els objectius fonamentals estan definits en tres fites:

Disminució del

 

Disminució del

 

Augment del

20%   20%   20%
del consum 
energètic
  d'emissions gasos 
efecte hivernacle
 
  en energies 
renovables

Introducció

El passat 14 de Novembre de 2016 va finalitzar el termini estipulat en el Real Decret 56/2016, publicat el 13 de Febrer del mateix any, per a la realització d'auditories energètiques. En aquest decret es defineixen tots els requeriments per a la seva correcta realització així com les diferents penalitzacions pel seu incompliment.

Malgrat que el termini per a la realització d'auditories ha vençut, existeix la possibilitat de presentar l'informe resultant abans del 13 de Febrer de 2017.

Com a resum, aquest decret pretén complir amb el paquet de mesures que garanteix el compliment dels objectius climàtics i d'energia marcats per la Comissió Europea per a l'any 2020. 

Llegir més +

Les solucions CIRCUTOR certificades segons la norma UNE217001-IN d'injecció 0 a xarxa

La família de productes CDP (CDP-0, CDP-G i CDP-DUO) i el CirPower Hybrid 4k-48 han obtingut el certificat UNE217001-IN, en el qual s'estableix que els controladors destinats a evitar la injecció a xarxa han de ser capaços de regular la potència de sortida dels inversors en menys de 2 segons.

Aquesta distinció suposa un pas més en l'aposta de CIRCUTOR per donar solucions tècniques i avala l'excel·lència dels seus productes, els controladors del qual, són els primers en rebre aquesta certificació mitjançant una entitat acreditada com CERE. D'aquesta manera, CIRCUTOR es consolida com a referent en l'àmbit de l'injecció 0 en el nostre país, essent l'única empresa que, fins el moment, obté aquesta certificació en els seus productes d'antiabocament a xarxa.

En els darrers anys CIRCUTOR ha implementat de forma progressiva una sèrie de solucions per garantir el control i eficiència d'instal·lacions d'autoconsum, atenent a les necessitats de cada tipus d'instal·lació. El primer equip que va veure la llum va ser el Control dinàmic de potència (CDP-0) que impedia la injecció a xarxa i feia molt més fàcil la legalització d'una instal·lació d'autoconsum. Seguidament, es va llançar el controlador dinàmic de potència amb gestió de la demanda (CDP-G) que optimitzava la producció de la instal·lació d'autoconsum, gestionant càrregues no crítiques per aprofitar els excedents de la instal·lació FV. La darrera novetat de CIRCUTOR ve amb el Controlador dinàmic de potència amb doble configuració dels paràmetres d'injecció a xarxa (CDP-DUO), capaç de commutar automàticament els paràmetres d'injecció en funció del tipus de xarxa present (Xarxa-Grup dièsel). Tots els controladors esmentats, han obtingut la certificació UNE217001-IN.

A més de certificar els seus controladors, CIRCUTOR ha volgut anar més enllà i també ha certificat el primer inversor híbrid de connexió a xarxa capaç de complir amb els exigents requisits de la norma. Aquesta certificació fa del CirPower Hybrid 4k-48 un inversor únic en la seva categoria.

Tendències en eficiència energètica 2017

Quines són les tendències del sector de l'Eficiència Energètica per a aquest 2017

Encara no estàs al dia sobre les tendències en eficiència energètica? Ben entrats ja en el 2017, a tres anys vista de l'objectiu: 2020, hi ha encara qui no ha tingut oportunitat de conèixer de què es tracta el compromís 20 / 20 / 20 que va marcar la Unió Europea. Què és el compromís "20/20/20"? En poques paraules, reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) en un 20%, reduir el consum energètic un 20% mitjançant una major eficiència energètica i l'últim 20% surt en la promoció de les energies renovables.

Moltes empreses de tot el món estan desenvolupant noves tecnologies amb la finalitat de suavitzar el canvi climàtic i crear entre tots un futur sostenible. És per això i en homenatge al diumenge 05 de març Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, des de CIRCUTOR, et presentem les tendències en eficiència energètica més importants per a aquest 2017.

 

BIG DATA. El clàssic "la informació és poder"

BIG DATA. El clàssic "la informació és poder"

Vivim en l'ERA de la informació i de la comunicació, ha quedat enrere aquell temps en que per consultar alguna cosa havies de recórrer a inacabables llibres o arxius de registre en paper. Actualment es puja una quantitat massiva de dades de tot tipus a la xarxa. Davant de tanta informació, la filosofia Big Data consisteix a enregistrar la màxima quantitat d'informació per processar-la després amb la finalitat d'analitzar-la i, en conseqüència, actuar sobre ella. Pero, què te a veure el Big Data amb l'Eficiència Energètica?

Amb l'avenç tecnològic sobre anàlisi energètic; empreses, companyies elèctriques, negocis i llars tenen avui en dia, o podrien tenir, coneixement total sobre el vostre consum i com us comporteu. Abans només podíem accedir a la xifra que marcava la factura de la llum, ara amb els nous equips de telegestió o els analitzadors de consum sense fils, coneixem a l'instant com són els nostres consums. És per això que s'estan desenvolupant noves tecnologies que apliquen la filosofia Big Data, que permeten realitzar una anàlisi energètic amb la finalitat de reduir el consum millorant així l'eficiència energètica.

 

Smart Cities. Ciutats amb motor propi

Smart Cities. Ciutats amb motor propi

Tòquio, Nova York, Zuric o París són referència en Smart Cities. Ciutats en les quals es dedica una important inversió en tecnologies de comunicació i informació, on totes les dades són registrades, o es gestionen canvis i problemes de forma remota i a l'instant. L'objectiu és estudiar el comportament de la ciutat, i així poder millorar les infraestructures de la pròpia ciutat.

En l'àmbit energètic, les administracions públiques i les companyies elèctriques recullen el consum dels usuaris mitjançant equips de telegestió, i amb això generen una corba de demanda d'energia, amb la qual potencien l'estalvi energètic. També, existeixen sistemes intel·ligents de control remot, per exemple d'enllumenat públic. Gràcies a ells, s'aconsegueix reduir la inversió en consum elèctric de les ciutats i municipis en els quals vivim.

 

La generació distribuida dins de les Smart Cities

La generació distribuida dins de les Smart Cities

Per a un canvi cap a una eficiència energètica, ha d'haver un traspàs de generació centralitzada a distribuida, fins ara l'electricitat es generava en centrals i es transmitia a través de línies d'alta tensió cap a les ciutats.

La generació distribuida és una part fonamental d'una Smart City, consisteix en la generació d'energia elèctrica en el mateix punt on es vagi a consumir. A aquest terme també se'l coneix com a generació "descentralitzada" o "in-situ". Generant i consumint en un punt proper redueixes les pèrdues per transmissió, a la vegada que millores la gestió i qualitat de la xarxa.

Per tant, en ciutats com les anomenades anteriorment, és comú veure edificis amb grups de panells fotovoltaics connectats amb bateries d'emmagatzemament.

 

El vehicle elèctric una realitat del nostre temps

El vehicle elèctric una realitat del nostre temps

La implantació del vehicle elèctric està suposant ja un gran canvi en la mobilitat tal i com l'hem conegut fins a dia d'avui. A part dels múltiples avantatges que ofereix com: Reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, Millora de la qualitat de l'aire a les ciutats, Reducció de la dependència energètica, etc. Possibilita l'ús de sistemes de gestió energètica amb els quals fer una recàrrega intel·ligent per millorar l'eficiència global del sistema elèctric.

La recàrrega intel·ligent en hores vall permet aplanar la corba de demanda, l'impacte energètic de la qual i el cost és mínim a l'ocupar les hores de menys consum. Millorant més la situació, integrant el sistema amb projectes d'energies renovables.

Un altre dels punts forts de la integració del vehicle elèctric (VE) a les ciutats, és la funció d'emmagatzemament d'energia. En moments de màxima demanda, el VE podria tornar a abocar energia a la xarxa, en cas que fós necessari, d'aquesta manera s'optimitzen les infraestructures de generació i xarxes elèctriques.

 

Gestió Energètica des del teu propi mòbil

Gestió Energètica des del teu propi mòbil

Com hem pogut veure anteriorment, el Big Data s'està convertint en un sistema indispensable per al control energètic d'instal·lacions i vivendes. En els darrers anys han aparegut diverses aplicacions per a dispositius mòbils per prendre el control d'instal·lacions i obtenir el coneixement de com, on i quan consumim l'energia. 

Durant el 2017 aquestes aplicacions han d'evolucionar, no només per entregar dades, sinó també per guiar els usuaris a prendre decisions o ajustar els seus consums guiant-se per les dades visualitzades des dels seus terminals amb connexió sense fils, ajudant automàticament a interpretar com estan gastant la seva energia. D'aquesta forma, un usuari podrà conèixer si el seu contracte amb la companyia elèctrica s'adequa a les seves necessitats reals o, ben al contrari, pot canviar-lo a un que l'afavoreixi econòmicament.

El futur d'aquestes aplicacions és connectar els usuaris amb les seves vivendes i instal·lacions de forma que estant absents puguin comprovar qualsevol dada en temps real i inclús reportar qualsevol incidència que pugui causar un increment de cost a final de mes.

 


En definitiva, aquest és un petit resum d'algunes de les tendències més marcades per a aquest any que ens ocupa en el sector de l'eficiència energètica elèctrica. El sector ens porta al control i la gestió de la informació, a més del millor aprofitament de l'energia que disposem, i a CIRCUTOR, invertim i treballem cada dia per aportar el nostre granet de sorra a la seva millora.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT