We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

MYeBOX: Analitzador portàtil de xarxes i qualitat de suministre

CIRLAMP Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic

 

 

El constant increment del preu de l'energia elèctrica fa que un dels principals objectius per a tots els grans consumidors sigui la millora de l'eficiència energètica.

 

 

Des del punt de vista del consum d'energia, l'objectiu de ser més eficients, no només afecta a les instal·lacions industrials, sinó que l'enllumenat públic, en la majoria dels casos gestionat pels ajuntaments, és un dels grans consums en els que és possible ser més eficient.

 

CIRCUTOR des de la seva fundació l'any 1973 s'ha dedicat a dissenyar, fabricar i comercialitzar productes orientats a l'eficiència energètica. CIRCUTOR basant-se en la seva àmplia experiència en aquest sector, ha desenvolupat una gamma de productes orientats a una gestió intel·ligent de l'enllumenat públic obtenint importants avantatges a tots els nivells:

 

   
 • Estalvi d'energia.
 •  
 • Reducció dels costos de manteniment.
 •  
 • Reducció de les emissions de CO2.
 •  
 • Millora en la gestió de l'enllumenat públic exterior en benefici de l'usuari.
 •  

 

La solució que ha desenvolupat CIRCUTOR basada en el CirLamp, permet la gestió intel·ligent de l'enllumenat públic, amb l'objectiu d'augmentar l'eficiència disminuint el consum d'energia.

 

La possibilitat de controlar de forma remota el funcionament de cada punt d'enllumenat suposa nombrosos avantatges davant alternatives que proposen un únic control en capçalera.

 

El sistema CirLamp aporta tant la flexibilitat del control punt a punt, com la facilitat de la gestió del manteniment, repercutint directament en el consum d'energia elèctrica i en la satisfacció dels usuaris.

 

        

   

Més informació:
 Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic.
 

 
 

  


 

Per què necessitem un sistema intel·ligent de gestió de l'enllumenat?

 

Aquests són alguns dels motius que justifiquen la necessitat d'utilitzar un sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic:

 

   
 • ‡El consum associat a l'enllumenat públic expressat en la despesa en electricitat anual per habitant és superior als 118 kWh a Espanya.  A França és aproximadament un 25% inferior i a Alemanya on tenen menys hores de llum solar a l'any, no és superior al 40% nostre.
 •  
 • L'enllumenat públic suposa, aproximadament, a la majoria de municipis més d'un 40% del consum d'energia.
 •  
 • El 40% es malgasta en forma de contaminació lumínica.
 •  
 • El 50% del temps d'ús de l'enllumenat públic es podria regular.
 •  

 

Elements del sistema de gestió de l'enllumenat públic.

 

El sistema de gestió eficient de l'enllumenat públic està format per mòduls CirLamp que s'instal·len en els punts de llum i pel CirLamp Manager que és l'encarregat de gestionar tota la xarxa d'equips i que s'instal·la en el quadre elèctric.

 

        

   

Més informació:
 Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic.
 

 
 

  


 

On utilitzar aquest sistema?

 

Són molts els tipus d'instal·lacions en els quals la incorporació d'un sistema CirLamp pot suposar un important estalvi. Des d'instal·lacions d'enllumenat públic fins al control de l'il·luminació de túnels, passant per qualsevol possible aplicació a l'àmbit industrial.

 

esquema-cirlamp 

 

        

   

Més informació:
 Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic.
 

 
 

  


 

Objectius de l'ús d'un sistema de gestió d'enllumenat.

 

Reducció del consum d'energia elèctrica:

 

Per aconseguir una reducció del consum podem realitzar dos tipus d'accions, d'entrada podem substituir les antigues làmpades de vapor de mercuri per aquelles que siguin més eficients, com per exemple les de LED, i a més hi ha la possibilitat de fer una gestió més eficient dels punts de llum amb l'ajuda del sistema CirLamp.

 

Reducció dels costos de manteniment:

 

Gràcies al sistema de control intel·ligent d'enllumenat públic que proposa CIRCUTOR podem reduir els temps d'actuació quan es produeix alguna incidència ja que tenim informació en temps real de quin és l'estat de la instal·lació. Gràcies a la informació que ens proporciona podem fer un manteniment preventiu dels punts de llum.

 

Reducció de la contaminació i emissions de CO2:

 

A l'aconseguir un consum d'energia més eficient podem reduir les emissions de CO2 que provoquen l'efecte hivernacle que afecta al clima mundial. També reduïm la pol·lució lumínica de forma que fem un ús més racional de la il·luminació pública.

 

        

   

Més informació:
 Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic.
 

 
 

Noves solucions per a la PROTECCIÓ DIFERENCIAL

 

Innovació contínua en protecció i monitoratge diferencial.

 

CIRCUTOR ofereix equips que autogestionen situacions anòmales i aleatòries en les instal·lacions elèctriques, minimitzant els efectes de les aturades elèctriques i facilitant els estalvis energètics. 

                     
  

 
  

REC3C

 

Interruptor diferencial reconnectador automàtic. Màxima continuïtat.

 

La família REC3C són interruptors diferencials tipus A (IEC 61008.1) de 2 ó 4 pols associats a un motor intel·ligent de reconnexió, el qual permet poder realitzar una reconnexió segura de l'interruptor diferencial de manera automàtica. El REC3C té la possibilitat de senyalitzar externament la protecció i la reconnexió mitjançant 2 sortides d'estat.

 

Més informació:
 Interruptor diferencial reconnectador automàtic.

 
 
                     
  

 
  

RGU-2

 

Relé electrònic de monitoratge i protecció diferencial. Protecció intel·ligent al vostre abast.

 

El relé diferencial RGU2 és un equip electrònic de dos mòduls que es pot utilitzar com a protecció diferencial ultraimmunitzada contra contactes directes i indirectes i com a monitor per a la visualització dels corrents de fuita. Programable, amb display (LCD) i barra de LED, per indicar de forma senzilla el nivell de fuita existent a la instal·lació. Prevé de possibles disparaments diferencials mitjançant una sortida de prealarma.

 

Més informació:
 Relé electrònic de monitoratge i protecció diferencial.
 

 
 
                     
  

 
  

RGU-10B

 

Relé electrònic de monitoratge diferencial tipus B. Monitoratge total al vostre abast.

 

RCM. monitor diferencial (IEC 62020) tipus B, universal (AC, DC, AC/DC), amb pantalla LCD que visualitza el corrent instantani de fuita mitjançant transformador diferencial WGC-TB. Permet la possibilitat de senyalització remota mitjançant sortides per contactes, lliure de potencial. Preveu els possibles disparaments de la protecció diferencial en totes aquelles instal·lacions on es poden presentar importants fuites de corrent amb component en contínua (DC) (IEC 60755). Apte per a instal·lacions monofàsiques i trifàsiques amb o sense neutre.

 

Més informació:
 Relé electrònic de monitoratge diferencial tipus B.
 

 
 
                     
  

 
  

REC max

 

Nova gamma de reconnectadors. Protecció diferencial i magnetotèrmica amb reconnexió automàtica. Telegestioneu la vostra instal·lació.

 

Dispositiu de tall autorearmable, que incorpora tant la protecció magnetotèrmica com la protecció diferencial ultraimmunitzada. Equip programable amb display, que mesura els corrents de fuita (protecció diferencial) i ordena la desconnexió o reconnexió del magnetotèrmic (protecció magnetotèrmica) mitjançant un motor que el governa mecànicament. La mesura de corrent de fuites, IΔ, necessita de transformador diferencial extern WGC que es subministra a part.

 

Més informació RECmaxP:
 Interruptor automàtic motoritzat autorearmable, fins a 63 A.

 

Més informació RECmaxMP:
 
Interruptor automàtic motoritzat, fins a 63 A.

 

Més informació RECmaxLPD:
 
Equip complet protecció i reconnexió magnotèrmica i diferencial.
 

 
 
 

Regulador complet d'energia reactiva: Compensació, mesura i protecció

 

CIRCUTOR, davant la creixent tendència d'un major enduriment i rigorositat de les penalitzacions per consum d'energia reactiva, s'anticipa al futur i ofereix la compensació intel·ligent del nou computer SMART III.

                     
  

 
  

La mesura amb tres transformadors de corrent assegura una lectura anàloga a la del comptador de companyia. El regulador d'energia reactiva computer SMART III és l'únic del mercat que afegeix a la tradicional mesura amb un sol transformador de corrent, la possibilitat de mesurar amb tre, incorporant, a més, les funcions d'un complet analitzador de xarxes, i el control de corrents residuals de fuita.

 

La viabilitat d'usar 1 ó 3 transformadors, el converteixen en el regulador ideal en qualsevol instal·lació, essent possible:

 
   
 • Canviar de 1 a 3 transformadors en cas de: 
    
  • Modificacions en la penalització de reactiva.
  •  
  • Variacions en els hàbits de consum.
  •  
  • Importants desequilibris de corrent per fases.
  •  
   
 •  
 • Substituir el regulador en qualsevol bateria existent.
 •  
 

A més, el computer SMART III és un regulador que assegura un excel·lent manteniment preventiu, mitjançant la programació de les seves alarmes i les opcions de test d'estat dels condensadors, oferint màxima supervisió i seguretat a l'equip de compensació.

 

Més informació:
 Regulador complet d'energia reactiva computer SMART III.

 
 
 

 

Analitzador de xarxes compacte per a panell CVM-C10

 

CIRCUTOR, continuant amb el seu constant esperit innovador, ofereix una nova solució en el camp dels analitzadors de xarxes per  panell amb visualització de paràmetres instantanis més completa, amb mesura de consum elèctric amb possibilitat de visualitzar nous paràmetres com cost o emissions de CO2 a la mateixa pantalla del dispositiu.

El CVM-C10 és un analitzador de xarxes per Mitja/Baixa tensió capaç de ser instal·lat en sistemes de 600 kV i fins a 10 kA. A la seva pantalla s'escalen tots els paràmetres de k a M, “MEGAS” de forma automàtica.

Es tracta d'un CVM que permet un ampli ventall de visualització de paràmetres elèctrics, des de tensions, corrents i potències compostes o per fase, descomposició fins al 31è  harmònic i consums d'energia.

La seva interfície amb tres botons capacitius permet accedir a  múltiples pantalles de monitoratge de dades d'una manera ràpida i senzilla, a més d'oferir una protecció frontal IP65 ja que el frontal és d'una sola peça sense esquerdes.

La tecnologia “chip on glass” del seu display personalitzat permet una clara visualització dels valors en pantalla.

El CVM-C10 aporta més informació a l'usuari, permet tenir a la mateixa vista, el % d'ús o càrrega de la instal·lació, així com el valor màxim aconseguit. També mostra el valor de cos_PHI o PF (seleccionable) en forma analògica, a més de qualsevol altre paràmetre trifàsic o per fase seleccionat per l'usuari.

Disposa de tres tarifes o comptatge de consum de tres procedències diferents, amb les seves respectives visualitzacions de Cost o kg CO2 segons la programació dels ràtios corresponents.

Possibilitat de configurar les seves quatre sortides digitals com senyals d'alarma per a qualsevol paràmetre instantani amb totes les configuracions possibles. Mínim, Màxim, Histèresis, retards a la connexió / desconnexió i Funció LATCH o enclavament.

Possibilitat de configurar les seves dues sortides digitals com senyal d'impulsos per a qualsevol paràmetre incrementat amb totes les configuracions possibles. Pes de l'impuls i configuració del temps ON de l'impuls de 40 a 250 ms.

Disposa de tres indicadors LED frontals, Power pulsació de tecla en blanc brillant i un led d'Alarma vermell d'alta intensitat lumínica.

 

Més informació:
 Analitzador de xarxes compacte CVM-C10

 

Avanceu-vos! Podeu estalviar-vos fins al 30% de la vostre factura de llum

Adelántate y ahorra en tu factura de luz

        

 

 

 
 

Si teniu un petit o mitjà negoci, sabeu que podeu estalviar-vos fins a un 30% de la vostra factura elèctrica?

 

Més de 50.000 autònoms i Pimes encara paguen, de més, en la seva factura elèctrica.

 

La clau està en les penalitzacions que hi pot haver en la vostra factura elèctrica. Per saber si us ho estan cobrant i com estalviar, seguiu aquests senzills punts:

 
 

 

 

 

 

        

comprueba tu factura    

1. Comproveu
 
Busqueu en la vostra factura elèctrica el terme “Reactiva” com en aquests casos: Si teniu dubtes consulteu al vostre instal·lador o a la  nostra xarxa comercial.

 

 

        

contacta con tu instalador    

2. Contacteu
 
Contacteu amb el vostre electricista instal·lador de confiança o dirigiu-vos a un dels nostres Comercials CIRCUTOR perquè avaluï el vostre cas en concret. Depenent de cada cas, l'amortització pot estar entre els sis i els divuit mesos. Nota: l'amortització pot ser menor degut a l'actual oferta vigent per temps limitat.

 

        

disfruta y ahorra    

3. Gaudiu i estalvieu
 
Feu que us instal·lin l'equip de compensació de reactiva CIRCUTOR i comenceu a estalviar.

 

         

 

 

 
 

O ... més fàcil

 


 Contacteu directament amb Nosaltres.
 

 

Totes les bateries CIRCUTOR inclouen 4 anys de garantia i més de 300 disponibles per a entrega immediata

 
 

 

 
 

baterías de condensadores CIRCUTOR

 

        

 

 

 
 

Punts clau que heu de tenir en compte per aconseguir l'estalvi en la vostra factura elèctrica:

 
   
 1. Assegureu-vos que apareix el terme de “Reactiva” en la vostra factura elèctrica. Si teniu dubtes consulteu el vostre instal·lador o a la nostra xarxa comercial.
 2.  
 3. Contacteu amb el vostre instal·lador o amb la xarxa comercial de CIRCUTOR perquè us faci un pressupost a la vostra mida.
 4.  
 5. Instal·leu un equip de compensació de reactiva de CIRCUTOR per obtenir la màxima garantia i la millor relació qualitat/preu. Només així aconseguireu estalviar durant uns 10 anys (vida mitjana útil d'un equip de compensació de reactiva).
 6.  
 
 

 

 

 

 

        

 

 

 
 

3 + 1 raons de per què triar una bateria de condensadors (equip de compensació de Reactiva) de CIRCUTOR:

 

1. Per Qualitat:

 
   
 • Els equips CIRCUTOR tenen el coneixement expert de més de quaranta anys en el sector elèctric, i  que estan fets amb tecnologia d'avantguarda europea.
 •  
 • Les matèries primeres són de primera qualitat, superant els més alts estàndards de qualitat europeus. Tots el nostres equips es fabriquen, munten i proven a les nostres fàbriques espanyoles.
 •  
 

2. Per Rendibilitat:

 
   
 • Al disposar de les millors qualitats al millor preu, estalvies el màxim amb cada euro invertit.
 •  
 • La fiabilitat dels equips evita aturades dels equips, pel que estalvies cada minut que està instal·lat l'equip.
 •  
 • El manteniment recomanat per CIRCUTOR permet aprofitar al màxim els equips, allargant-ne la vida útil, i millorant encara més l'amortització de la inversió.
 •  
 

3. Per Servei:

 
   
 • La nostra xarxa d'Experts i comercials realitzen l'assessorament proper abans de la compra, tenint a més el suport dels nostres enginyers de I+D i de fàbriques.
 •  
 • Disposem d'un gran equip de postvenda per ajudar a instal·ladors i partners a portar a terme les instal·lacions, engegada i manteniments.
 •  
 • Realitzem cursos i seminaris de formació presencials i online gratuïts per mantenir al dia els nostres experts i partners, i així oferir el millor servei possible als clients.
 •  
 

+ 1 Per preu especial: perquè ara per temps limitat, els equips de CIRCUTOR estan a un preu molt especial. Aprofiteu ara i contacteu un instal·lador o xarxa comercial de CIRCUTOR.

 

OFERTA PER TEMPS LIMITAT (promoció vàlida fins el 30 de juny de 2014)

 
 

 

 

 

 

 

 

        

   

Què és l'energia reactiva que ens inclouen a la factura?

 

L'energia reactiva la utilitzen els equips inductius, com ara: motors i equips capacitatius, com els tubs fluorescents. Encara que no és una energia que es consumeixi de forma efectiva, és necessària per a que aquests equips funcionin adequadament. Per això, les companyies elèctriques cobren per aquesta energia reactiva a partir d'una certa quantitat demanada, però es pot evitar aquest import.

 

Els equips de compensació de reactiva estan dissenyats per evitar que la companyia elèctrica hagi de subministrar aquesta energia de forma continua, amb el consegüent estalvi a la factura del client final. Aquests equips han d'estar calculats de forma precisa perquè la compensació sigui adequada, i encara que el manteniment sigui mínim, s'ha de seguir cada cert temps perquè l'estalvi sigui màxim, i l'equip treballi bé durant tota la vida útil esperada.

 
 

        

   

Si desitgeu aprofitar aquesta promoció contacteu ara amb nosaltres.

 
 

 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT