We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

MYeBOX: Analitzador portàtil de xarxes i qualitat de suministre

Sabeu com detectar fraus elèctrics de forma àgil, econòmica i simple?

El sistema portàtil més senzill per a la detecció de frau en temps real

MyCLAMP és un equip destinat a la detecció de fraus elèctrics en línies aèries de baixa tensió. La seva ràpida actuació permet l'anàlisi d'intensitat en pocs segons i sense la necessitat d'emprar costosos equips d'elevació; només caldrà usar una pèrtiga estàndard de mercat.
A més, gràcies a la seva connectivitat sense fils permet l'enviament de dades en temps real al telèfon mòbil mitjançant la seva pròpia aplicació. Aquesta permet, de forma senzilla i ràpida, realitzar un informe complet amb valors en temps real, fotografies, posicionaments GPS i dades del comptador afectat i enviar-ho a través de diversos canals de comunicació.

 

 

Els tres pilars de la transició energètica

La transició energètica no és una obligació sinó una necessitat, per complir amb els objectius climàtics hem d'anar cap a un model energètic sostenible que potenciï l'ús de fonts d'energia renovables.

Els països industrialitzats generen la major part de la seva electricitat a partir de centrals elèctriques convencionals, com les de carbó, gas o nuclears. Aquestes plantes proporcionen un enorme benefici econòmic a les empreses generadores, on els usuaris paguen les seves necessitats energètiques comprant electricitat i combustible a les companyies de serveis públics pertinents. Aquest mode de subministrament, fàcil d'usar, sol comportar costos elevats i , des del punt de vista de l'ús racional de l'energia, bastant ineficient.

La transició energètica és difícil però no impossible, el primer pas és canviar la forma de generació de l'energia. Per a fer-ho cal descentralitzar els punts de generació. Aquest model energètic és conegut com a Generació Distribuïda (GD). Aquest sistema es basa en generar l'energia en el mateix punt on es va a consumir, reduint directament les pèrdues de xarxa, fet que contribueix a la preservació del medi ambient mitjantçant l'ús de fonts d'energia renovables.

La Generació Distribuïda té múltiples avantatges respecte del sistema convencional. Suposa beneficis tant a nivell tècnic, econòmic com mediambiental.

Tècnic

Millora la qualitat del servei elèctric perquè disminueix la probabilitat de fallada per caiguda de línies d'alta tensió al reduir-se el percentatge d'utilització de les línies.

Els sistemes GD són modulars i proporcionen flexibilitat al sistema de distribució elèctric. Això implica una instal·lació senzilla en un temps reduït. També proporciona un gran avantatge al sistema d'operació, mantenint la flexibilitat de la seva capacitat total, augmentant o disminuint el número de mòduls.

La GD redueix les pèrdues d'energia en les xarxes de distribució i transport.

Econòmic

Evita costos d'inversió en transmissió i distribució, generant un menor cost en infraestructures elèctriques, per tant, estalvis en operació i manteniment.

Reduir els costos de combustible degut a la millora de l'eficiència en el cas de les aplicacions de cogeneració. Aquests sistemes utilitzen el calor residual per a la seva reutilització en calefacció, refrigeració o per augmentar la seva eficiència mitjançant la generació d'electricitat, estalviant energia primària.

Ambiental

Redueix l'emissió de contaminants. La GD potencia l'autoconsum usant sistemes de generació in-situ. D'aquesta forma s'aconsegueix reduir el consum d'energia primària de fonts convencionals per la generació d'energia més neta com la d'un sistema fotovoltaic, a més d'evitar les emissions generades degut a les pèrdues de transmissió de les centrals a les ciutats.

Aquests sistemes poden comprendre múltiples sistemes de generació i emmagatzemament, permetent desplaçar la generació dels sistemes convencionals a generació solar o eòlica. No obstant, per arribar a aconseguir una transició energètica no n'hi ha prou amb descentralitzar els punts de generació i fer ús de fonts d'energia neta sinó que també cal canviar la forma de consumir. Per tant, l'èxit rau en canviar la consciència del consumidor i fer un ús racional dels recursos energètics.

La reducció del consum energètic es basa en tres pilars fonamentals:

Eficiència Energètica Elèctrica

És la reducció de les potències i energies demandades al sistema elèctric sense que afecti a les activitats normals realitzades en edificis, indústries o qualsevol procés de transformació. Una instal·lació elèctricament eficient permet la seva optimització tècnica i econòmica. És a dir, la reducció dels seus costos tècnics i econòmics d'explotació.

En definitiva, l'eficiència energètica comporta:

 • Ajudar a la sostenibilitat del sistema i medi ambient mitjançant la reducció d'emissions de CO2, amb l'optimització de la demanda d'energia.
 • Millorar la gestió tècnica de les instal·lacions augmentant el seu rendiment i evitant aturades de processos productius i evitant possibles avaries.
 • Reducció tant del cost econòmic de l'energia com del d'explotació de les instal·lacions.

Eficiència Energètica Elèctrica

Mobilitat elèctrica

La transició energètica no té cabuda sense la mobilitat elèctrica, el vehicle elèctric és el futur. La transició al vehicle elèctric suposa una reducció dràstica de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Simplement cal pensar en la diferència de rendiment entre un motor de combustió i un elèctric.

Un motor elèctric té un rendiment entorn al 95% mentres que un motor tèrmic del 30%. Per recòrrer 100 km, l'energia que consumeix un cotxe elèctric és tres vegades menys que un vehicle convencional.

Partint de la premisa que l'energia utilitzada per vehicles elèctrics pot provenir de fonts netes mentres que un de convencional només pot provenir de fonts fòssils.

Mobilitat elèctrica

Edificis de consum quasi zero (nZEB)

El consum en edificis suposa el 40% de l'energia total a Europa. Reduir el consum en edificis suposa un dels principals punts d'actuació per reduir la dependència energètica i així complir amb acords internacionals per frenar el canvi climàtic.

Per aquest motiu neix la Directiva Europea 2010/31/UE, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, segons la qual tots els estats membres han de prendre mesures per a que a partir de l'any 2020 tots els edificis de nova planta siguin de consum energètic quasi nul (any 2018 per a edificis públics).

Els edificis de consum d'energia quasi nul nZEB (nearly Zero-Energy Building) tenen un nivell molt alt d'eficiència energètica i comfort, a més d'un consum energètic molt baix, procedent en la seva majoria de fonts renovables in-situ o de l'entorn.

Edificis de consum quasi zero (nZEB)

En definitiva, la transició energètica suposa una sèrie de reptes complexos a tractar però si es gestionen de manera adequada, els beneficis que suposa el nou model energètic, permetrà frenar el canvi climàtic i millorar la qualitat de vida de tots.

Connecta't a MYeBOX® Cloud

Gestiona en temps real tots els teus equips des del núvol

Ja està disponible la nova actualització de la plataforma MYeBOX® Cloud a partir de la qual qualsevol usuari registrat podrà controlar i gestionar els seus analitzadors de xarxes MYeBOX®.

MYeBOX®. Connecteu a l'eficiència amb un nou sistema d'auditoria

La plataforma deixa de ser un repositori de fitxers per convertir-se en un sistema per a la gestió i auditoria d'equips portàtils. Les noves funcionalitats es resumeixen a continuació:

Gestió d'equips MYeBOX®

La plataforma MYeBOX® Cloud permet connectar amb cada equip, sempre i quan estigui connectat a internet, ja sigui mitjançant WI-FI o 3G. A mes, pot visualitzar simultàniament tots els equips en una mateixa pantalla o interactuar individualment amb cada equip, podent realitzar les següents accions:

 • Visualització de dades en temps real ja sigui en format gràfica o taula.
 • Visualització de diagrama fasorial en temps real.
 • Possibilitat d'iniciar i detenir remotament la gravació d'un fitxer en la memòria del dispositiu.
 • Possibilitat d'actualitzar l'equip remotament.
 • Visualitzar fitxers històrics gravats en la memòria dels dispositius:
  • Llistar les mesures històriques
  • Visualitzar els paràmetres registrats en pantalla gràfica o taula.
  • Consultar configuració i el registre d'alarmes de mesura històrica.
 • Pujar fitxers al servidor en el núvol, podent compartir els fitxers mitjançant enllaç web sense necessitat de que el receptor estigui registrat en el sistema.
 • Habilitació d'alarmes via e-mail
 • Consulta d'estat de bateria i memòria en temps real
 • Filtre de búsqueda manual per usuari o nom d'empresa
Mesures de paràmetres en temps real
Mesures de paràmetres en temps real
Visualització de dades históriques gravades a l'equip
Visualització de dades históriques
gravades a l'equip
Iniciar per a un registre de forma remota
Iniciar per a un registre de forma remota
Diagrama fasorial en temps real
Diagrama fasorial en temps real

Gestió d'usuaris

La plataforma MYeBOX® Cloud afegeix una nova funció: la gestió completa d'usuaris i empreses. Qualsevol dispositiu connectat disposa d'una traçabilitat total per gestionar la connexió d'un o diversos usuaris amb diferents nivells de privilegis assignant-se a un o diversos comptes d'empresa.

Els nous perfils es defineixen a continuació:

 • Usuari estàndard (Standard User)
 • Usuari administrador d'empresa (Enterprise root)
Gestió d'usuaris
Usuari estàndard

L'usuari amb perfil estàndard té accés a la plataforma, als seus equips MYeBOX® i als arxius compartits que s'hagin pujat prèviament. Aquest compte és idoni per a usuaris que disposin d'un o diversos equips, els quals poden ser gestionats de forma individual sense necessitat de compartir-los amb cap altre usuari.

Tanmateix, un usuari estàndard sempre podrà compartir els fitxers amb altres persones, encara que no siguin usuàries de la plataforma, enviant-los un enllaç directe per a la seva descàrrega.

Usuari administrador d'empresa

L'usuari amb perfil d'administrador d'empreses pot gestionar els analitzadors MYeBOX® que té registrats i gestionar usuaris dins de la seva empresa. Aquests nous usuaris d'empresa poden tenir associats un o més analitzadors. Aquest perfil és el recomanat quan es necessita compartir un o més analitzadors de xarxes MYeBOX® amb altres usuaris.

Dades emmagatzemades

La plataforma antiga continua essent accessible a la nova adreça https://old.myebox.es durant un període de 2 mesos. Allà, podrà accedir als fitxers enviats fins la data de migració. Els fitxers que es comparteixin a partir d'aquest moment s'enviaran a la nova plataforma.

Canvis en la gestió d'usuaris

Usuaris no afectats

Els usuaris que no tenen un analitzador associat o aquells que tenen un únic analitzador, han estat creats com a Usuari estàndard en la nova plataforma.

Pot iniciar sessió amb les mateixes credencials, accedir als seus MYeBOX® i també a les dades que hagi pujat a la plataforma. Si el vostre MYeBOX® ha estat actualitzat a la nova versió 1.1.0 o posterior, podeu veure els valors en temps real i accedir a les mesures del vostre equip.

Si desitgeu un perfil d'administrador d'empresa perquè necessiteu compartir equips amb altres persones, envieu-nos una sol·licitud per correu electrònic a l'adreça myebox@circutor.com, amb la següent informació, per poder realitzar aquest canvi:

 • Nom de l'empresa
 • Nom de l'administrador del compte d'empresa
 • Correu electrònic i telèfon de contacte

Un cop relitzats els canvis, ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic.

Usuaris desvinculats

Els usuaris que tenen analitzadors MYeBOX® compartits amb terceres persones que no són de la mateixa empresa, han estat creats com a Usuari estàndard en la nova plataforma. Per motius de confidencialitat i seguretat, no se'ls ha mantingut l'enllaç amb els equips ni als fitxers associats.

Si són propietaris dels analitzadors poden torna a afegir-los als seus comptes mitjançant el Registre code de l'equip.

Si desitgeu un perfil d'administrador d'empresa seguiu les instruccions definides en el punt anterior.

Usuaris d'empresa

Els usuaris que tenen analitzadors MYeBOX® compartits amb altres persones que són de la mateixa empresa, han estat creats com a Administradors d'empresa. Queda sota la responsabilitat d'aquests usuaris l'assignació de rols dins de la vostra organització.

Sabeu com compensar de forma immediata i sense preocupar-vos dels harmònics?

Per a totes aquelles instal·lacions on sigui necessari compensar energia reactiva, tant inductiva com capacitiva, de forma instantània i sense necessitat d'instal·lar condensadors de potència, la solució és l'equip SVG (Generador Estàtic de Reactiva).

Existeixen casos molt particulars on els equips de compensació convencionals no poden compensar la totalitat de l'energia reactiva, o treballar correctament degut a les característiques de la xarxa. Els nous equips SVG són capaços de compensar energia reactiva, de forma instantània, per realitzar un ajust precís del cosϕ, evitant recàrrecs en la factura elèctrica tant per excés de reactiva inductiva com per capacitiva (depenent de la tarifació de cada país).

El principi de funcionament d'un Generador Estàtic de Reactiva és el d'injectar corrent en sentit contrari al consumit per la instal·lació, ajustant el cosϕ de forma instantània, amb un temps de resposta de 20 ms. D'aquesta forma l'equip evita la instal·lació de condensadors de potència i evita possibles efectes de ressonància en la xarxa (augment del nivell de THD%) que poden danyar els components de la instal·lació.

D'aquesta forma els equips SVG són ideals per ser instal·lats en aquelles situacions on els equips convencionals no poden compensar o treballar correctament:

 • Instal·lacions amb càrregues molt fluctuants
 • Instal·lacions amb càrregues capacitives
 • Instal·lacions amb consums desequilibrats (diferència de consums per fase)
 • Instal·lacions amb alts nivells de distorsió harmònica (THD%)
 • Línies amb fluctuacions constants de tensió

SVG

 

Més informació: SVG. Generador estàtic de reactiva

 

video SVG
Vídeo SVG. Generador Estàtic de Reactiva

RECmaxCVM un equip versàtil que analitzarà i protegirà la teva instal·lació

Nou RECmaxCVM, Protecció magnetotèrmica i diferencial rearmable, ara amb mesura inclosa.

Situació actual

En l'actualitat, la gran majoria dels processos productius en la indústria com en els serveis per a les persones precisen de demanda contínua d'energia elèctrica.

Garantir la continuïtat de servei elèctric és de vital importància per mantenir el model de negoci, una aturada en la línia de producció o la desconnexió de les càmeres frigorífiques, suposa una gran pèrdua econòmica per a l'empresa.

La continuïtat del servei elèctric garanteix una gran eficiència en la gestió de l'energia (ISO 50001) en les empreses i aporta qualitat de vida de les persones a les seves llars i llocs d'oci.

Evidentment, la seguretat de les persones i els equips és el primer, però la majoria de vegades, es produeixen salts intempestius de les proteccions que realment es podrien haver evitat, situacions que no impliquen un risc elèctric.

Existeixen multitud de causes d'aquests disparaments, per tant, analitzar la instal·lació ens ajuda a identificar-ne l'origen i poder tractar-los de la manera més ràpida.

Davant d'aquesta problemàtic, és necessària la instal·lació de dispositius de protecció diferencial i magnetotèrmica intel·ligents, que disposin de reconnexió automàtica, que garanteix la menor interrupció de servei possible. Si aquest dispositiu a més disposa de mesura, obtens una solució única que engloba els tres aspectes importants per mantenir seguretat, mesura i continuïtat de la teva instal·lació. 3 equips en 1: Protecció, anàlisi i reconnexió.

Seguretat, qualitat i continuïtat. Protecció, anàlisi i reconnexió

Solució

El nou RECmaxCVM és un equip que unifica tant la protecció magnetotèrmica com diferencial, disposa d'un sistema automàtic de reconnexió, a més d'un analitzador de xarxes incorporat per a la mesura dels paràmetres elèctrics del circuit al que protegeix. Un equip ideat per a ambients i sectors crítics on la continuïtat de servei elèctric és d'alta rellevància.

Equip Versàtil.

 • Disponible en 2 i 4 pols per a tot tipus d'instal·lacions.
 • Sensibilitat de disparament ajustable: 0,03-0,1-0,3-0,5-1 A
 • Temps de disparament ajustable: Instantani - Selectiu: 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1s

Estalvia disparaments intempestius, màxima continuïtat de servei.

 • Protecció Tipus A Ultraimmunitzat
 • Sistema de reconnexió automàtic

Mesura de tots els paràmetres elèctrics de la instal·lació.

 • Analitzador de xarxes sèrie CVM incorporat.
 • Disposa de comunicacions RS-485 (Modbus RTU)

Control de la instal·lació.

 • 2 entrades per al control remot del dispositiu.
 • 2 sortides per a senyalització d'estat de la instal·lació.

El Kit RECmax CVM ve amb tots els accessoris inclosos, tant transformador de mesura MC i el transformador diferencial WGC

 • Més de 250 variables elèctriques
 • Format de Carril DIN.
 • Corbes de disparament: C/D
 • Mesura de corrent de fuites, mitjançant transformador diferencial extern tipus WGC
 • Mesura de corrente mitjançant transformadors eficients sèrie MC (.../250 mA).
 • Compatibilitat amb el software PowerStudio / PowerStudio Scada / PowerStudio Scada Deluxe
Dissenyat per estalviar

RECmax CVM està pensat per a l'estalvi. La combinació d'un analitzador de xarxes CVM amb un dispositiu de protecció amb reconnexió automàtica el converteix en un equip compacte i econòmic. Un mateix equip que ofereix protecció, continuïtat en el servei elèctric i anàlisi de xarxa.

1. Estalvia temps i espai
Habitualment en els quadres elèctrics l'espai és limitat degut a l'excés d'equips i cablejat. Per tant, RECmax CVM amb el seu embolcall reduït, permet adaptar-se a qualsevol quadre elèctric i alliberar espai en el carril DIN.
RECmax CVM evita cablejat de més, gràcies al seu sistema Plug&Play, ja no és necessari cablejar l'alimentació tant del motor de rearmament com del mòdul analitzador, ja que disposa d'un sistema que s'autoalimenta directament de la línia de potència.
Estalvia temps i espai
2. Estalvia disparaments intempestius
RECmax CVM
disposa de protecció magnetotèrmica i diferencial ultraimmunitzada. Gran part dels diferencials del mercat no disposen de protecció ultraimmunitzada. El que distingeix un diferencial normal del RECmax CVM és que disposa d'un filtre d'altes freqüències que li permet identificar si realment hi ha un problema de fuites en la instal·lació. És a dir, distingeix el que és una fuita real o efectes dels harmònics en la xarxa.
D'aquesta manera s'eviten disparaments innecessaris per harmònics, garantint així la continuïtat de servei.
Els principals avantatges de la protecció ultraimmunitzada envers la convencional són:
 • Major precisió en la sensibilitat de disparament, entre 85%-100%, els diferencials convencionals poden arribar a disparar al 50% de la seva sensibilitat, salts intempestius davant fuites que no generen cap tipus de perill.
 • Resposta en freqüència amb filtratge de les fuites a altes freqüències, distingeix el que són fuites reals a distorsió harmònica
 • Més immunitat als transitoris de la xarxa fins a 3 kA per a impulsos 8/20 µs, evitant així falsos disparaments per transitoris de xarxa.
3. Estalvia pèrdues de producció i/o servei
Gran part dels salts intempestius dels elements de protecció es solucionen amb una simple reconnexió manual, el problema el trobem quan necessitem continuïtat en el nostre procés i no disposem dels medis per realitzar-la. En moltes fàbriques i edificis no es disposa de servei de manteniment les 24 h del dia. Davant d'aquesta problemàtica la millor solució per garantir la continuïtat elèctrica és disposar d'un element que disposi d'un sistema intel·ligent de reconnexió automàtica.
RECmax CVM disposa d'un sistema motoritzat que reconnecta l'element de protecció davant un disparament fortuït, RECmax CVM és intel·ligent, realitza 3 reconnexions de 3, 20 i 180 respectivament, si detecta que persisteix el problema, l'equipo es desconnecta permanentement per mantenir la instal·lació segura.
aturada de producció
4. Estalvia energia
Conèixer l'ús dels recursos energètics és el primer pas per a l'eficiència energètica, si desconeixem la nostra forma de consumir, no hi ha forma de poder actuar en els principals punts d'estalvi en la nostra instal·lació.
Davant d'aquest fet, la integració d'un analitzador de xarxes en un mateix element de protecccío suposa un pas per conscienciar-nos i intentar optimitzar l'energia dins del nostre procés productiu.
Al mateix temps que estem protegint les persones i la instal·lació, en controlem i reduïm consums innecessaris i ineficients. L'analitzador CVM mesura més de 250 variables elèctriques. Mitjançant display o comunicacions RS485, coneixem com, quan i on es produeixen els nostros costos energètics.
estalvi energètic
Una solució completa. Protegeix, Mesura i Reconnecta

RECmax CVM és una solució completa ideal per a aquelles instal·lacions en les quals mantenir el servei elèctric és de vital importància tals com línies de producció, centres de dades, supermercats, etc. Però sempre salvaguardant la seguretat de les persones i equips.

RECmax CVM disposa de 2 entrades, una d'elles el control remot del dispositiu, l'equip permet realitzar de forma remota el rearmament de l'element de tall, d'aquesta manera evitem la reconnexió manual.

Amb la segona entrada RECmax CVM permet deshabilitar la reconnexió automàtica, així s'adapta en instal·lacions que només precisin de protecció i mesura.

A més RECmax CVM disposa de 2 sortides que permeten conèixer l'estat de la protecció, l'equip genera alarmes per informar davant un canvi en l'element de tall, així coneixerem les condicions de la nostra instal·lació en tot moment.

També genera alarmes de bloqueig, per tenir consciència si hem bloquejat el sistema de reconnexió automàtic.

Sistema Plug&Play només cal connectar les fases i l'equip ja estarà integrat en el quadre elèctric

RECmax CVM

Productes associats a RECmax CVM

Software de monitorització i gestió energètica PowerStudio Scada i PowerStudio Deluxe

Software de monitorització i gestió energètica PowerStudio Scada i PowerStudio Deluxe

CIRCUTOR ve desenvolupant des de fa temps eines robustes i fiables que traslladen la informació d'equips de mesura remots o equips portàtils, de paràmetres elèctrics o de consums, a un sistema centralitzat des d'on es puguin consultar i explotar les dades obtingudes.
Aquesta eina es diu PowerStudio Scada i engloba totes les opcions necessàries per a l'anàlisi de les dades obtingudes i prendre decisions per aconseguir l'eficiència energètica en les nostres instal·lacions.

Transformadors trifàsics de mesura eficients, especialment dissenyats per a quadres elèctrics modular

Transformadors trifàsics de mesura eficients, especialment dissenyats per a quadres elèctrics modulars

Sistema de mesura MC, aporta importants avantatges al professional, durant la fase d'implementació i instal·lació d'analitzadors de xarxes i comptadors en quadres elèctrics.
El sistema MC3 consta de tres transformadors eficients disposats de forma compacta, les cotes dels quals fan que sigui sistema senzill i novedós per a quadres de 63 A, 125 A i 250 A.
El sistema MC1 permet realitzar ampliacions de línia en quadres elèctrics, simplement canviant el secundari del transformador, ja que és un sistema multirang de reduïdes dimensions.

Sèrie WGC. Transformadors diferencials optimitzats per a la instal·lació

Sèrie WGC. Transformadors diferencials optimitzats per a la instal·lació

Transformadors diferencials. En aquesta nova gamma es presenten una sèrie de millores pensant sobretot en la instal·lació dels equips en quadres de distribució. A més de les fixacions habituals per a la seva instal·lació, s'afegeix la possibilitat de fer-ho en carril DIN mitjançant un accessori, així facilitem la seva instal·lació. Els transformadors diferencials sèrie WGC presenten una millor immunitat vers les puntes de corrent de tipus transitori que solen provocar disparaments de la protecció diferencial.

 

tot inclòs
Aplicació en indústries i oficines

La dualitat dels dispositius de protecció diferencial com a elements de reconnexió automàtica, possibilita el seu ús en aplicacions de protecció diferencial i magnetotèrmica. Entre les possibles aplicacions per a aquests equips en instal·lacions o infraestructures de nul·la o baixa supervisió trobem:

 • Estacions de Telecomunicacions, quadres de control i senyalització
 • Distribució d'Aigua i Gas, grups de bombament
 • Instal·lacions fotovoltaïques, panells
 • Sistemes Informàtics, SAIS
 • Conservació d'Aliments
  • Supermercats, empreses de congelats, càmeres frigorífiques
  • Hosteleria, restauració, càtering (HORECA)
  • Quadres de climatització, bombes de calor, aire condicionat
 • Serveis al públic 24 hores, caixers automàtics, bancs, etc.
 • Enllumenat extern edificis, rètols i indicadors lluminosos
 • Infraestructures municipals, semàfors, enllumenat públic

Centre de dades

Centre de dades

Oficines

Oficines

Serveis

Serveis

Indústries

Indústries

Indústria 4.0

Competitivitat, Digitalització i Eficiència

L'eficiència energètica és una peça clau per millorar la competitivitat i impulsar la indústria espanyola mitjançant la innovació i la digitalització del sector elèctric. L'associació d'aquests conceptes; innovació, eficiència energètica i digitalització és el que ens porta a llançar aquesta selecció de productes imprescindibles, disenyats per ajudar a directius i responsables de manteniment a aconseguir els seus objectius.

Continuïtat

Garantir la continuïtat de servei repercuteix directament sobre els índex de productivitat.

Qualsevol problema en la continuïtat del subministrament en la indústria causa una pèrdua econòmica en el procés productiu. És de vital importància assegurar un subministrament continu per evitar aturades en la producció i pèrdua de materials ja que una interrupció o aturada productiva comporta associat un cost indirecte sobre el procés.

RECmax CVM

Protecció magnetotèrmica i diferencial rearmable amb mesura inclosa de paràmetres elèctrics

NOVETAT
 
Tot el control de la teva instal·lació en un sol dispositiu
 • Estalvia disparaments intempestius. Protecció magnetotèrmica i diferencial ultraimmunitzada. Evita disparaments innecessaris pels harmònics i per transitoris de xarxa.
 • Estalvia pèrdues de producció i/o servei. El seu sistema de reconnexió automàtica, tant magnetotèrmica com diferencial; garanteix la màxima continuïtat.
 • Estalvia energia. Mesura de més de 250 variables elèctriques. A través de display o comunicacions RS485, coneixem com, quan i on es produeixen els nostros costos.
 • Estalvia temps i espai. Sistema Plug&Play. Sensors amb sortida cable i connector. Alimentació per tensió inclosa. Tot per simplificar la seva instal·lació.
MÉS INFORMACIÓ

RGU-10 / CBS-4

Control de fuites i relé de protecció diferencial

 
Màxima seguretat i continuïtat en el subministrament elèctric
 • Manteniment preventiu
 • Registre del valor de disparament
 • Control del nivell de fuites
MÉS INFORMACIÓ

REC3

Interruptor diferencial reconnectador automàtic

 
Reconnexió automàtica per garantir la continuïtat de servei
 • Garantia de continuïtat de servei
 • Plug & Play. Seqüència fixa
 • Ràpid control d'estat
 • Estalvi d'espai
MÉS INFORMACIÓ

Anàlisi

Les accions preventives, l'estalvi i la presa de decisions de la Indústria 4.0 parteixen de l'anàlisi com a element imprescindible.

Pea poder prendre decisions correctes de cara a l'estalvi energètic és totalment necessari partir de dades objectives, obtingudes a través d'equips de mesura energètica. Per tant, l'anàlisi a través d'analitzadors de xarxes ofereix la possibilitat real per realitzar plans de millora energètica en les instal·lacions i processos industrials.

CVM-A1500

Analitzador de xarxes per a panell amb mesura de qualitat de subministrament

NOVETAT
 
Qualitat en tots els sentits
 • Qualitat de xarxa sota supervisió. Dissenyat per monitoritzar, supervisar paràmetres elèctrics i detectar problemes de qualitat de subministrament. Ideal per a capçaleres o punts conflictius.
 • Fàcil, senzill i accessible. Interfície senzilla i intuïtiva. Accés a les dades a través de qualsevol navegador, mostrant valors instantanis, gràfiques i taules.
 • Datalogger de sèrie. Inclou el mòdul datalogger amb PowerStudio incrustat per accedir a tota la informació registrada per l'analitzador mitjançant Ethernet.
 • Expandible en molts sentits. Modular i ampliable gràcies als seus mòduls d'expansió. Diferents tipus de comunicacions, protocols i combinacions d'entrades/sortides digitals, analògiques o relé.
 • Classe A segons IEC 61000-4-30. Classe 0,2S en energia
MÉS INFORMACIÓ

MYeBOX®

Analitzador portàtil de xarxes i qualitat de subministrament, ideal per a la realització d'auditories energètiques

NOVETAT
 
Connectat a l'eficiència
 • Una app per a tot. Accés i connexió sense fils als equips, per configurar els MYeBOX® i consultar dades remotament sense haver de desplaçar-te a cada instal·lació.
 • Connectivitat. Permet estar connectat des de qualsevol lloc. Configurar-lo, descarregar el registre, enviar-lo a MYeBOX® Cloud, compartir-lo amb altres persones i rebre alarmes. Tu esculls des d'on fer-ho.
 • Emmagatzemament. Dos sistemes d'emmagatzemament: Memòria interna del dispositiu i MYeBOX® Cloud, on pots enviar paràmetres registrats per accedir-ne en qualsevol moment que necessitis.
 • Pensat per a ISO50001
MÉS INFORMACIÓ

CVM-C5

Analitzador de xarxes fixe

 
La nova generació de CVM
 • 230 variables
 • Classe 1 energia
 • 2 tarifes
 • Distorsió harmònica (THD)
MÉS INFORMACIÓ

CVM-C10

Analitzador de xarxes fixe

 
La nova generació de CVM
 • 400 variables
 • Classe 0,5S en energia
 • 3 tarifes
 • Modbus / BACnet (THD)
MÉS INFORMACIÓ

CVM-B100 / B150

Analitzadors de xarxes d'altes prestacions

 
La nova generació de CVM
 • 1000 variables
 • Classe 0,5S en energia
 • 3 tarifes, energia total i per fases
 • Expansible
MÉS INFORMACIÓ

EDS / EDS-3G

Gestor d'eficiència

 
Auditories 365 dies a l'any
 • Datalogger i WebServer integrats
 • Entrades / Sortides digitals
 • Alarmes per SMS
 • Comunicacions via Ethernet o 3G
MÉS INFORMACIÓ

Qualitat

Qualitat de consum, factor essencial per garantir el compliment de la normativa i la continuïtat de servei.

Una mala qualitat de subministrament pot implicar aturades o un mal funcionament dels equips i processos industrials. Davant d'aquesta problemàtica és imprescindible tenir consciència de que per a un correcte funcionament de la maquinària i equips industrials, ha d'existir una bona qualitat d'ona. Els filtres actius són equips dissenyats per millorar la qualitat de subministrament evitant costos indirectes degut a aturades en la producció.

AFQ-EVO

Filtre actiu multifunció 3 en 1

NOVETAT
 
Multifunció, intuïtiu i eficient
 • Datalogger. Memòria interna de 2GB per gravar corba de registres de: tensió, corrent, potència, potència reactiva, THDi, temperatura interna i % d'ús del filtre.
 • Comprovació remota. Connectivitat Ethernet permetent l'accés remot per realitzar diagnosi i actualitzacions sense necessitat de desplaçar-se.
 • Auto-diagnosi. Sistema intern d'auto-diagnosi, per monitoritzar qualsevol problema durant la posada en marxa i així evitar danys per instal·lació incorrecta.
 • Gestió energètica per comunicacions. Via PowerStudio SCADA.
MÉS INFORMACIÓ

LCL

Filtre d'harmònics per a convertidors

 
Filtratge individual

  Els filtres LCL són filtres individuals per a convertidors que permeten reduir el nivell d'harmònics sobre la xarxa. La inserció de filtres LCL permet que la instal·lació amb convertidors compleixi les Normes EN-61000-4-3 i IEEE-519.

MÉS INFORMACIÓ

Estalvi

L'estalvi de consums energètics és peça clau per aconseguir estalvis del procés productiu.

La gran majoria d'indústries consumeixen energia reactiva, la qual suposa un increment en la factura elèctrica mensual. Per evitar aquests recàrrecs a final de mes, s'han de instal·lar bateries de condensadors. La corba d'amortització d'aquest tipus de tecnologia és de pocs mesos, amb el resultat d'equips que a més d'evitar penalitzacions, generen un rendiment positiu mensual.

Optim FRE

Bateries de condensadors estàtiques

 
Nous temps, noves necessitats
 • Compensació immediata. Resposta immediata a les necessitats de compensació (40ms), assegurant la correcta correcció del cos phi.
 • Major vida útil. El sistema de CIRCUTOR augmenta la vida útil dels condensadors, ja que no suporta el pic de connexió.
 • Menys manteniment. Necessitats de la bateria molt menors, ja que no existeixen elements mecànics com contactors.
 • Millor qualitat de xarxa. Connectar condensadors amb absència de pic de corrent, sense transitori, elimina els problemes amb càrregues electròniques.
 • RENDIBILITZA LA TEVA INVERSIÓ
MÉS INFORMACIÓ

Computer SMART III

Regulador complet d'energia reactiva 3 en 1

 
Avançant en la compensació
 • Compensació intel·ligent
 • Mesura en 1 ó 3 fases de consums i paràmetres elèctrics
 • 4 cos phi objectius
 • Alarmes configurables
 • Comunicacions incloses
 • Protecció amb mesura de fuites
MÉS INFORMACIÓ

Optim P&P

Bateries automàtiques de condensadors per a BT

 
Liderant la compensació d'energia reactiva
 • T'ho posem fàcil. Armaris amb sortida de cables per totes les cares per a una fàcil instal·lació. A més, el sistema Plug&Play garanteix la posta en marxa dels equips en tres ràpids i senzills passos.
 • Garantia CIRCUTOR
MÉS INFORMACIÓ

Nosaltres ens n'ocupem

Si necessites que un dels nostres tècnics especialitzats es posi en contacte amb tu per obtenir informació detallada, emplena el següent formulari:

Servei gratuït via WhatsApp
Càlcul de bateries de condensadors

Envia'ns una foto de la factura elèctrica i et calculem l'equip necessari en menys de 24 hores*

* 24 hores laborables.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT