We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Instal·lació d'autoconsum instantani connectat a la xarxa a Rubí

PROJECTE

Instal·lació fotovoltaica de 18 kWp d'autoconsum amb injecció zero en coberta plana

 

SECTOR

Industrial

 

CLIENT

B. Braun Medical

         

ESTALVI ANUAL

2.350 €

 

AMORTITZACIÓ

10 anys

 

Reducció emissions CO2

6 T anuals


Objectiu complert:

Gràcies a aquest sistema d'autoconsum, B Braun disposa d'un sistema de generació completament renovable que funcionarà durant els pròxims 25 anys.


Dades d'interès:

 • Sistema de 18 kWp d'autoconsum instantani en la coberta de l'empresa.
 • Instal·lació realitzada per al compliment del CTE (Codi Tècnic de l'Edificació)
 • CIRCUTOR ha subministrat el material i ha fet la posada en marxa de la instal·lació
 • El grup EBM ha realitzat el muntatge, connexió i legalització de la planta
 • Inversor Fronius Symo trifàsic de 17.5 kWn.
 • Instal·lació connectada a la línia d'equips de refrigeració de l'empresa, capaç de subministrar més del 90% de la potència en les hores punta del dia
 • El control de la injecció es realitza mitjançant un CDP-0

Esquema de instalación

Instal·lació amb inversor Fronius Symo trifàsic de 17.5 kWn

Instal·lació amb inversor Fronius Symo trifàsic de 17.5 kWn

 


Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Ports marítims

PROJECTE

Millora en la gestió de consum en el port de Barcelona

 

SECTOR

Marines

 

CLIENT

Port de Barcelona

         

ESTALVI

25-30% del consum

 

INVERSIÓ

80.000 €

 

AMORTITZACIÓ

3 anys


Objectiu complert:

Aconseguir la màxima eficiència energètica i mantenir el grau de confort dels clients


Resultats:

Segons dades estadístiques de topologies similares es va estimar un estalvi aconseguit després d'un any d'implementació del sistema d'un 25-30% respecte de l'any anterior. A més de la disminució dràstica de la despesa energètica, també es van minimitzar els problemes de sobrecàrrega en les línies i puntes de consum.

També es va aconseguir la fidelització de clients ja que el gestor del port va imputar les despeses exactes a cada amarratge sense errors o estimacions en les factures generades.

 


 Ports marítims

Situació inicial

El Port de Barcelona va patir un increment en la factura elèctrica d'un 60% degut a les contínues pujades del preu de l'energia. Per altra banda, els usuaris dels amarratges volien gaudir de les mateixes comoditats de les que disposen a les seves vivendes habituals, per l'utilització de tot tipus d'electrodomèstics, aparells d'aire condicionat i calefacció, sense tenir coneixement del sobrecost que això suposava.

Per aquests fets van sorgir problemes de sobrecàrrega de les línies existents, i dificultats per gestionar una xarxa amb nombrosos punts de consum. Per tant, era necessari buscar solucions que permetessin reduir el cost energètic de l'electricitat i aigua, disminuint el consum en general sense afectar l'índex de satisfacció dels clients.

 

Cliqueu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Supermercats

PROJECTE

Millora en l'eficiència energètica
d'un centre comercial

 

SECTOR

Cadena de centres comercials

 

CLIENT

Centre comercial

         

ESTALVI

32.000 € a l'any

 

INVERSIÓ

21.000 €

 

AMORTITZACIÓ

8 mesos


Objectiu complert:

Optimitzar el consum energètic en cada centre i reducció de la factura elèctrica


Resultats:

Des del primer mes després de la instal·lació, l'estalvi de consum elèctric va ser ja del 24%, i totes les mesures de millora van permetre un estalvi mitjà per centre de 32.000 € el primer any. El termini d'amortització del projecte va ser de 8 mesos. 

"La detecció d'ineficiències per consums en horaris no adequats com el clima en horari nocturn, va permetre un estalvi per concienciació, programació, i/o telecomandament dels sistemes d'uns 8.000€ a l'any." 

A més es van comprovar altres estalvis, tant en l'ús com en el manteniment, i es va obrir la porta per a un ús racional de l'energia en les instal·lacions, inclús a distància mitjançant la plataforma WEB. Altres millores es van aconseguir gràcies a l'ús de calendaris, per racionalitzar els consums estacionals.


 Supermercats

Situació inicial

El responsable de sistemes energètics de la cadena de centres comercials va detectar sobrecostos en les factures de consum elèctric, i tenia com a objectiu la millora en l'eficiència energètica de les instal·lacions. Tampoc existia una previsió de consum energètic ni una possible comparació entre centres semblants de la mateixa cadena comercial.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pt  pl

 

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Instal·lació fotovoltaica en indústria

PROJECTE

Instal·lació fotovoltaica clau en mà 95,04 kWp / 84 kW d'autoconsum amb injecció zero en coberta plana

 

SECTOR

Industrial

 

CLIENT

ZURC INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL ZURC S.A.

         

ESTALVI ANUAL

12.416 €

 

AMORTITZACIÓN

9 anys

 

Reducció emissions CO2

35 T anuals


Objectiu complert:

Optimitzar el consum energètic i reduir la factura elèctrica


Dades d'interès:

 • Potència FV instal·lada: 95,04 kWp
 • Mòdul FV: 528 unitats, model XZST-180 W / 24 V de 180 Wp, silici monocristal·lí.
 • Potència nominal: 84 kVA (6 inversors de marca CIRCUTOR 4 kVA i 3 Fronius 20 kVA).
 • Tipus d'instal·lació: Coberta plana, generador FV fixat mitjançant llast, sense taladrar garantint la impermeabilitat.
 • Estructura: Suport de base en acer galvanitzat en calent, bigues d'alumini.
 • Sistema de monitorització SCADA:
  • Dades de funcionament (string monitoring, generació FV, capçalera de la instal·lació elèctrica, consums).
  • Paràmetres mediambientals (radiació, temperatura ambient i mòdul FV).

Software PowerStudio


 Instalación fotovoltaica en industria

Situació inicial

El projecte abarca el subministrament i instal·lació de tots els materials d'una instal·lació fotovoltaica interconnectada amb la xarxa de BT en la modalitat d'autoconsum sense injecció a xarxa. Això fa que la seva legalització es faci segons l'esquema 8 de la ITC-BT-40 del REBT, sense quedar englobada en el Règim Especial de Producció Elèctrica, segons normativa actual (2015).

Aquest sistema fotovoltaic es basa en el concepte d'injecció zero a xarxa.

Això s'aconsegueix mitjançant el Controlador Dinàmic de Potència CDP-0, que és un dispositiu desenvolupat per CIRCUTOR que adapta el funcionament dels inversors a les necessitats de consum de l'usuari.

 

Cliqueu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Entitats bancàries

PROJECTE

Millora en la gestió energètica en una xarxa d'oficines bancàries de Mèxic

 

SECTOR

Bancari

 

CLIENT

Entitat bancària de Mèxic

         

ESTALVI

15 - 20% del consum anual

 

INVERSIÓ

126.000 €

 

AMORTITZACIÓ

6 mesos


Objectiu complert:

Detectar i corregir hàbits energètics en les diverses oficines


Resultats:

Els resultats de l'auditoria energètica mitjançant el Sistema de Gestió Energètica van ser una optimització dels consums de climatització, enllumenat i de la resta de recursos energètics de l'oficina. Per altra banda es va poder realitzar un control i actuació comparativa d'hàbits d'ús de diverses oficines. Concretament, els resultats obtinguts en les acciones anteriors van ser els següents:

 • Reducció del consum elèctric de cada oficina (kWh) entorn al 15-20%
 • Amortització del projecte de Gestió d'Energia en un termini de sis mesos.

Gràcies als equips i el Sistema de Gestió Energètica Power Studio SCADA de CIRCUTOR, es van poder realitzar accions directes d'estalvi, sensibilitzant el personal intern per a un ús més racional de l'energia. Es va aconseguir reduir molt el consum elèctric total i, en conseqüència, la despesa econòmica d'electricitat i emissions de CO2 associades al consum.


 Entitats bancàries

Situació inicial

Un dels grups bancaris més importants de Mèxic desitjava optimitzar el seu consum energètic. Aquest grup amb presència en més de 160 països, és un banc de referència a nivell mundial.

Degut a la necessitat de fer un ús racional de l'energia elèctrica, el grup bancari va decidir instal·lar un sistema de mesura i registre d'energia en 210 oficines de Mèxic.

 

Cliqueu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Estació depuradora d'aigües residuales

PROJECTE

Millora en l'eficiència energètica
d'una Estació depuradora
d'aigües residuals

 

SECTOR

Tractament d'aigües

 

CLIENT

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

         

DADA D'INTERÈS

Millora en l'eficiència al reduir
un 8,5% el ràtio energètic
(EnPI) kWh/m3 d'aigua tractada

 

DESCENS DE
CONSUM ENERGÈTIC

69.745 kWh/any (-8,6%)

 

ESTALVI

27.029 € a l'any


Objectiu complert:

Millora en l'eficiència al reduir un 8,5% el ràtio energètic (EnPI) kWh/m3 d'aigua tractada.


Resultats:

Amb la implantació d'un sistema de telegestió de l'EDAR de Martorell, es va millorar la gestió energètica de la instal·lació i va suposar un estalvi econòmic que va permetre recuperar la inversió en menys d'un any.

Un control puntual dels consums energètics dels equips electromecànics i la detecció dels desviaments de determinats paràmetres elèctrics mesurats (intensitat i tensió principalment), va permetre adoptar un programa de manteniment predictiu de detecció prematura d'avaries, cosa que va permetre reduir el nombre de possibles avaries i allargar la vida útil dels equips.


 Estació depuradora d'aigües residuales (EDAR)

Situació inicial

L'Agència Catalana de l'Aigua, Administració hidràulica encarregada de planificar i executar la política de la Generalitat de Catalunya en matèria d'aigües, està desenvolupant des de finals de 2008, el Programa d'Estalvi i Eficiència Energètica (PEEE per les seves sigles energètiques), en les instal·lacions de sanejament d'aigües residuals de Catalunya.

En el marc de les actuacions del PEEE, l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Martorell (Barcelona), gestionada per l'Agència Catalana de l'Aigua, per mitjans de l'explotadora, Companyia General d'Aigües de Catalunya S.A., va realitzar una actuació de millora de l'eficiència energètica, mitjançant equips de mesura i un sistema de telegestió de l'energia, per reduir el consum energètic de les instal·lacions de manera molt significativa i allargar el període de vida útil dels principals equips electromecànics. Aquesta actuació va comptar amb el suport econòmic de l'Institut Català d'Energia.

Abans de la millora implantada, el consum energètic total de l'EDAR de Martorell i l'Estació de Bombament Anoia, en el període d'un any comprès entre els mesos de setembre de 2010 i agost de 2011 va ser de 1.123.716 kWh/any.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDFes  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Universitat Pablo de Olavide

PROJECTE

Certificació del Sistema de Gestió d'Instal·lacions i Eficiència Energètica de la UPO gestionat amb PowerStudio i certificat amb la norma UNE-EN ISO 50001

 

SECTOR

Universitats Públiques

 

CLIENT

(UPO) Universitat Pablo de Olavide, Sevilla

         

ESTALVI

200.000 € anuals

 

INVERSIÓ

150.000 € anuals

 

AMORTITZACIÓ

5 anys


Objectiu complert:

Optimitzar el consum energètic de les instal·lacions de la UPO


Resultats:

 • ––L'estalvi acumulat des de 2011 fins 2014, és de 26,47 % respecte a la Línia base de Referència 2011.
 • ––Cal destacar que en l'any 2012 es va posar en funcionament les fases II i III de la Biblioteca que va suposar un gran consum mensual. Anys més tard actuant amb controls més exhaustius s'aconsegueix reduïr el consum en l'edifici.
 • Això ha suposat un estalvi econòmic al voltant de 200.000 euros anuals.

 Control principal de consums

Situació inicial

La gestió de la demanda d'energia es revela cada cop més com un element fonamental de les polítiques energètiques de les organitzacions, i més en particular de les universitats espanyoles. La reducció de la demanda permet avançar, de la forma més econòmica possible, cap els objectius de reducció del cost d'aprovisionament d'energia, de minimització de l'impacte ambiental, i d'increment de la seguretat energètica.

Tenint en compte aquestes premises des de la creació de la Universitat Pablo de Olavide (UPO), de Sevilla, el 1997, l'àrea d'Infraestructures, Manteniment i Eficiència Energètica (IMEE) i el Centre d'Informàtica i Comunicacions (CIC) liderat des de la dirección de la UPO, estan preocupats per establir mecanismes de qualitat en la gestió de l'Eficiència Energètica de las instal·lacions i edificis del campus, així com crear consciència "de la difícil disponibilitat de l'energia i el seu impacte mediambiental" amb la participació de toda la comunitat universitària en la consecució dels objectius.

A la vegada, la Universitat ha anat creixent en el periode 1997-2015 paulatinament en infraestructuras (edificis i instal·lacions dedicades a la docència, la investigació i la gestió administrativa) que exigeixen una gestió eficient sobre els elements que anem a descriure en aquesta bona pràctica (gestió llum, aigua potable i de reg, sistemes de climatització, control de presència, alarmes d'incendis, sistemes d'extinció, vigilància, etc.)

 

Cliqueu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Concessionari d'automòbils Citroën

PROJECTE

Millora en l'eficiència energètica
i l'estalvi en costos

 

SECTOR

Automoció

 

CLIENT

Concessionari Citröen Garaje Eloy

         

ESTALVI

Entre l'11% al 24% el primer
any

 

RENDIBILITAT ANUAL

61%

 

CONSUM ANUAL EN EUROS

55.000 € a l'any


Objectiu complert:

Des d'el primer mes, s'aconsegueix un estalvi de consum elèctric del 24%


Resultats:

Des del primer mes després de la instal·lació l'estalvi de consum elèctric ja va ser de 24%. A més es noten altres estalvis, tant en l'ús com en el manteniment, i es va obrir la porta per a un ús racional de l'energia a les instal·lacions, inclús a distància mitjançant la plataforma WEB. Per arribar a aquests resultats primer es va realitzar un estudi tècnic, per posteriorment introduir les millores i implantar tot el sistema de supervisió. El mes d'agost després de la implantació s'aconsegueix un estalvi en factura del 28%, i millores encara majors gràcies a l'ús de calendaris de consum i programació.


 Concessionari d'automòbils Citroën

Situació inicial

El concessionari Citröen Garaje Eloy va tenir un creixement progressiu fins arribar als 6.220 m2 per a les seves activitats, consumint 260.000 kWh anualment, la qual cosa li suposava una despesa de 55.000 € cada any.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Edificis de l'administració pública

PROJECTE

Millora en l'eficiència energètica
en un edifici de l'administració
pública

 

SECTOR

Adiministració pública

 

CLIENT

Institut Català de l'Energia
(ICAEN)

         

ESTALVI

34.552 € a l'any
(22,5% de la factura elèctrica)

 

INVERSIÓ

17.936 €

 

AMORTITZACIÓ

6,2 mesos


Objectiu complert:

El sistema integral de mesura i control va permetre estalviar 34.552€ en la factura elèctrica el primer any, a més d'aconseguir un millor seguiment energètic i un edifici més sostenible mediambientalment


Resultats:

El resultat de l'aplicació del conjunt de mesures preses va comportar la reducció d'un 20% en el consum elèctric en el període 2012-2013, amb estalvi total en la factura elèctrica anual del 22,5% (34.552 €) en 2013.

Gràcies a la implantació del sistema de gestió i l'aplicació de mesures correctores es van aconseguir els següents resultats:

 • ––Detectar els consums poc eficients i aplicar les mesures correctores.
 • ––Comptabilitzar l'estalvi de les mesures que es van prendre.
 • ––Valorar l'amortització de les inversions realitzades.
 • ––Aplicar criteris d'avaluació i millora contínua.
 • ––Controlar i millorar els treballs de manteniment.

 Edificis de l'administració pública

Situació inicial

L'edifici del Departament d'Empresa i Ocupació és la seu de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i de l'Agència Catalana de Consum, tenia un consum energètic anual de 1.535.650 kWh, amb un cost energètic anual de 153.565€ a l'any, a més del cost per potència contractada de 24.300€ a l'any. Els responsables es van fixar com a prioritat la millora en l'eficiència energètica de les instal·lacions, per reduir el consum energètic que de mitjana era de 127.790 kWh al mes.

Els principals costos energètics eren de climatització (36%) i enllumenat (25%). Els consums eren fluctuants donats els horaris habituals de feina en les oficines, encara que com veurem més variables del que hauria de ser. Faltava una previsió de consum energètic i una comparació amb mesos i anys anteriors. Seguint l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, en el seu programa d'estalvi i Eficiència Energètica de Juliol de 2007 i Agost 2011, per realitzar auditories energètiques en tots aquells edificis i dependències de la Generalitat amb un consum anual major a 200.000 kWh, aquest edifici entrava lògicament dins de l'esmentat programa d'estalvi i Eficiència Energètica.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDFes  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT